MINI-TORK
    상품번호   
    제조사   Yuhan-Kimberly
    원산지   KOREA
    제품기능   

   

          100% 천연펄프로 제작하여 위생적이며, 독특한 엠보싱처리로 닦임성 및 촉감이 우수합니다.
          흡유, 흡수력, 강도가 탁월하여 적은 양으로도 많은 작업이 가능합니다.
          한 장씩 뽑아 쓸 수 있어 불필요한 낭비를 줄일 수 있습니다.


      ◇ 용    도:  호텔 및 레스토랑의 주방, 손닦는 것을 포함한 와이핑 작업, 기름이나 물을 신속히 닦을 때,
                        주방도구나 기계를 닦을 때 등

      ◇ 규    격:  200mm * 380mm(낱장), 200 * 144M/롤

      ◇ 색    상:  백색

      ◇ 포장단위:  6roll/BOX (거치대 별도)